Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Egzamin magisterski - ważne informacje:

https://io.filg.uj.edu.pl/egzamin-magisterski

Praca magisterska

Objętość pracy magisterskiej powinna wynosić od 50 do 70 stron (czcionka: Times New Roman, rozmiar czcionki: 12, interlinia: 1,5). W pracy obowiązuje transliteracja ISO. 

Zasady sporządzania przypisów i bibliografii.

Zagadnienia do egzaminu magisterskiego z językoznawstwa

 1. Klasyfikacja genetyczna języków semickich.
 2. Historia języka arabskiego.
 3. Aktualna sytuacja językowa w krajach arabskich: odmiany, rejestry i style języka, wyjaśnienie zjawiska kontinuum. 
 4. Fonologia arabska: opis fonemów, charakterystyczne zjawiska.
 5. Morfologiczna klasyfikacja języka arabskiego.
 6. Najważniejsze cechy morfologii języka arabskiego: deklinacja i koniugacja, klasy czasowników – formy i funkcje semantyczne.
 7. Kategorie gramatyczne nominalnych części mowy i czasownika.
 8. Słowotwórstwo: alternacja, derywacja, zapożyczenia.
 9. Leksykografia arabska i arabistyczna: typologia słowników, podstawowe słowniki klasyczne i współczesne
 10. Grupy nominalne a zdania nominalne w j. arabskim.
 11. Funkcje składniowe przypadków i trybów.
 12. Składnia szyku i zgody w języku arabskim – w zdaniach nominalnych i czasownikowych.
 13. Charakterystyka zdań podrzędnych i współrzędnych.
 14. Podział dialektów arabskich – kryteria i najważniejsze cechy oraz charakterystyka wybranego dialektu.
 15. Podstawowa bibliografia dotycząca języka arabskiego: autorzy i główne opracowania, słowniki.

Zagadnienia do egzaminu magisterskiego z literaturoznawstwa

 1. Literatura dżahilijji - kasyda - formy gatunkowe, budowa tematyczna, wersologiczna.
 2. Przedstawiciele poezji staroarabskiej.
 3. Literatura muzułmańska - Koran, budowa, redakcja.
 4. Poezja modernistyczna - gatunki, przedstawiciele.
 5. Poezja neoklasyczna - tematyka, przedstawiciele.
 6. Proza adabowa - budowa dzieła, rola i funkcja adabu, przedstawiciele.
 7. Literatura Andaluzji - typowe formy literackie uprawiane w Andaluzji.
 8. Nahda - odrodzenie kulturalne w Egipcie i Syrii.
 9. Modernizm muzułmański.
 10. Rola szkoły syryjsko-amerykańskiej dla rozwoju współczesnej literatury arabskiej.
 11. Twórczość Gibrana Chalila Gibrana.
 12. Znaczenie twórczości Nagiba Mahfuza dla rozwoju powieści arabskiej.
 13. Współczesna poezja arabska  - tematyka,  przedstawiciele.