Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Egzamin licencjacki - ważne informacje:

https://io.filg.uj.edu.pl/egzamin-licencjacki

Praca licencjacka

Objętość pracy licencjackiej powinna wynosić od piętnastu do trzydziestu stron (czcionka: Times New Roman, rozmiar czcionki: 12, interlinia: 1,5). W pracy obowiązuje transliteracja ISO. 

Zasady sporządzania przypisów i bibliografii.

Zagadnienia do egzaminu licencjackiego z językoznawstwa

1.      Klasyfikacja genetyczna języków semickich.

2.      Aktualna sytuacja językowa w krajach arabskich.

3.      Podział dialektów arabskich – kryteria i najważniejsze cechy oraz charakterystyka wybranego dialektu.

4.      Fonologia arabska: opis fonemów oraz charakterystyczne zjawiska.

5.      Kategorie gramatyczne nominalnych części mowy (deklinacja) w języku arabskim i ich funkcje składniowe.

6.      Kategorie gramatyczne czasownika (koniugacja) w języku arabskim i ich funkcje składniowe.

7.      Słowotwórstwo arabskie: techniki słowotwórcze (afiksacja, alternacja), kategorie słowotwórcze rzeczowników, czasowników (klasy), przymiotników, ich formy i funkcje semantyczne.

8.      Przyimki i wyrażenia przyimkowe w języku arabskim – znaczenie i funkcje syntaktyczne.

9.      Grupy nominalne a zdania nominalne w języku arabskim.

10.  Typy związków składniowych w języku arabskim.

11.  Charakterystyka zdań złożonych w języku arabskim (hipotaksa i parataksa).

12.  Zapożyczenia z języków obcych we współczesnym języku arabskim.

13.  Główne zagadnienia leksykologii arabskiej.

14.  Związki frazeologiczne w języku arabskim.

Zagadnienia do egzaminu licencjackiego z literaturoznawstwa

1.      Pierwsze wieki imperium arabskiego (VI-VIII wiek).

2.      Dynastia Abbasydów (VIII-XIII wiek).

3.      Mamelucy, Osmanowie, okres kolonialny (XIII-XIX wiek).

4.      Świat arabski do 1956 roku.

5.      Współczesna historia świata arabskiego.

6.      Klasyczny okres poezji  arabskiej (poezja staroarabska i umajjadzka, ghazal, szuubijja, neoklasycyzm etc.).

7.      Proza arabska okresu klasycznego (historiografia, adab, makamy, Pieśń tysiąca i jednej nocy etc.).

8.      Nahda i modernizm muzułmański.

9.      Współczesne nurty literatury arabskiej (poezja, dramat, proza).

10.  Wpływ islamu na kulturę arabską (Koran, kulturotwórcza rola religii, szkoły prawne).

11.  Beduińska i miejska kultura arabska okresu klasycznego.

12.  Współczesne społeczeństwo arabskie (przemiany, obyczaje, rola kobiet etc.).

13.  Kultura i sztuka współczesnego świata arabskiego (muzyka, sztuki plastyczne, film etc.).